Rozrywka Horoskop Horoskop na najbliższy tydzień – 1 do 7 lutego

Horoskop na najbliższy tydzień – 1 do 7 lutego

SHARE
horoskop 1

Baran (21.03-19.04)
Twoja dziaalnooeć zawodowa przyniesie dobre rezultaty. W
sytuacjach dotycz¹cych pieniędzy, znajdziesz się w lepszym
położeniu. Nie wywyższaj się – to nie jest w dobrym guście.
Byk (20.04-20.05)
Większooeæ czasu up³ynie Ci na spotkaniach towarzyskich i
zawieraniu ciekawych znajomooeci. Mo¿e Ciê jednak mêczyæ
chaos i zamieszanie wokó³ ciebie. Wiêcej luzu.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Przed Tobą spokojny okres. Ułóż plan działania, by mieć
czas dla rodziny i dla siebie. W miłości wszystko potoczy się
pomyślnie. Uważaj na wątłe zdrowie.
Rak (22.06-22.07)
Nie jest to najlepszy moment na zmianê pracy ani realizacjê
dodatkowych obowi¹zków. Nie forsuj spraw na si³ê. Wszelkie
decyzje podejmuj ostrożnie i ze spokojem.
Lew (23.07-22.08)
Sprawy zawodowo-finansowe u³o¿¹ siê dla Ciebie pomyoelnie.
Jakieoe nowe przedsiêwziêcia poch³on¹ ca³¹ Twoj¹ uwagê.
Nie przekraczaj budżetu i nie zapominaj o rodzinie.
Panna (23.08-22.09)
W uczuciach masz bardzo dobry okres. Nie zmarnuj go na
mi³ostki, ale pooewiêæ wiêcej czasu planowaniu przysz³ooeci.
Podejmowane decyzje bêd¹ trafne i szczêoeliwe.
Waga (23.09-22.10)
Nadmiar energii może być przyczyną rozdrażnienia. Postaraj
się rozładować ją w rozsądny sposób. Twoje samopoczucie
nie będzie najlepsze, tylko nie daj odczuć tego bliskim.
Skorpion (23.10-21.11)
Okres korzystny dla spraw zawodowych i prywatnych. Zbytnia
nadgorliwooeć mo¿e pogorszyæ Twoje relacje z bliskimi.
Nie zamêczaj siê niepotrzebnymi dzia³aniami.
Strzelec (22.11-21.12)
Bêdziesz tryskaæ energi¹. Sk³oni Ciê to do ruchu. Trudno Ci
bêdzie opanowaæ chêæ wprowadzania zmian w ka¿dej dziedzinie
¿ycia. B¹dŸ ostro¿ny, co za du¿o, to nie zdrowo.
Koziorożec (22.12-19.01)
Zaplanowan¹ podró¿ lepiej od³óż na inny czas, bo nie tylko
nie sprawi Ci przyjemnooeci, ale jeszcze przysporzy k³opotów
i wydatków. Pooewiêæ wiêcej uwagi komuoe bliskiemu.
Wodnik (20.01-18.02)
Obrót niektórych spraw mo¿e Ciê zaskoczyæ. Sukcesy, na
które liczy³eoe nie przyjd¹ ³atwo. Osi¹gniêcia bêd¹ Ciê kosztowa
³y sporo wysi³ku. Do uczuæ podchodŸ z dystansem.
Ryby (19.02-20.03)
Powodzenie wielu spraw zale¿y od Twojego zachowania i
humoru. Obserwuj, co dzieje siê wokó³ Ciebie. Twój drobny
b³¹d wykorzysta rywal, a Ty znów zostaniesz bez sukcesu.